Ulf Hannerz

Somewheres, Anywheres, Nowheres? Some Current Scholarly Challenges

People on the move is a theme of world history, and at present as important as ever. But at the same time there are people who stay in the same place, and for many, the longer-term questions of settling. These are all encountering each other. In my presentation I will review some of the ways such issues have been discussed before, to suggest that scholarship may be well served by sometimes glancing backward at itself. And I will point to areas where cultural studies can make a difference now.

More about Professor Hannerz

Mobilność i transfery wiedzy w przestrzeniach kulturowych: uniwersytety, miasta, instytucje

Prowadzenie: prof. dr hab. Ewa Rewers, dr hab. Iwona Kurz

Uczestnicy: dr Ewa Klekot (UW, School of Form), dr hab. Maciej Kowalewski (US), Michał Merczyński (dyrektor Malta Festival)

Więcej o sesji

Geografia produkcji wiedzy: uniwersalne roszczenia teorii a kulturowe epistemologie

Prowadzenie: prof. UJ dr hab. Tomasz Majewski

Uczestnicy: prof. dr hab. Ewa Domańska (UAM), dr hab. Andrzej W. Nowak (UAM), prof. dr hab. Ryszard Nycz (UJ), dr Michał Rydlewski (UWr), prof. dr hab. Małgorzata Sugiera (UJ)

Więcej o sesji

Zygmunt Bauman a kulturoznawstwo polskie. Recepcja i inspiracje

Pomysłodawca panelu: prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

Prowadzenie: prof. UAM dr hab. Jacek Sójka

Uczestnicy: prof. dr hab. Leszek Koczanowicz (SWPS), prof. dr hab. Roman Kubicki (UAM), dr Magdalena Matysek-Imielińska (UWr), dr Agata Skórzyńska (UAM)

Więcej o sesji

Odbywające się co cztery lata Zjazdy Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego mają na celu konsolidację środowiska badaczy kultury oraz dyskusję nad aktualnymi problemami teoretycznymi, metodologicznymi i praktycznymi dyscypliny, a także jej kondycją i rolą we współczesnym świecie. Spotkanie ma stworzyć przestrzeń do wspólnych poszukiwań powiązań i przepływów pomiędzy przedstawicielami badań kulturowych z różnych punktów widzenia: metodologii i teorii kultury oraz analizy kulturowej różnorodnych zjawisk i praktyk.

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Zjeździe PTK, organizowanym pod hasłem: „Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie”. Zaproszenie skierowane jest do członków Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, ale również do szerokiego grona akademików, którzy problemami kultury się interesują.

W obecnej edycji przedmiotem obrad Zjazdu będzie status nauk o kulturze w kontekście zjawisk współczesnego nomadyzmu i mobilności kulturowej. Nauki o kulturze znajdują się dziś w podwójnie paradoksalnym położeniu. Zarówno obszar pola przedmiotowego badań kulturowych, jak i granice poszczególnych kultur stanowią przestrzenie w równym stopniu zdestabilizowane, formujące się na nowo, nieokrzepłe, ruchliwe. W ostatnim czasie wygnanie, migracja, diaspora, uchodźstwo straciły charakter zmetaforyzowanych kategorii rodem ze słownika progresywnej teorii. Stały się na powrót określeniami bliskimi doświadczeniu kulturowemu, wyrażającemu się w języku potocznym, który przywołują. W formie surowej i nieprzepracowanej teoretycznie wracają – dogłębnie, jak się wydawało, przedyskutowane problemy granic etnosów, lęku przed obcym, reguł inkluzji/ekskluzji wspólnotowej, wyobrażeń krzywdy, dominacji, szoku kulturowego, a także technologicznej, ekonomicznej, kulturowej dyfuzji i/lub „strukturalnej przemocy”.

Myślenie kultur w ruchu – szlaków migracji, miejsc kontaktu, transferów kompetencji, technik i pojęć, wymaga zasadniczych przewartościowań w procesie wytwarzania i upowszechniania wiedzy kulturoznawczej, ale jest też szansą na ponowne przedefiniowanie jej własnych tradycji i pojęć. Proponujemy refleksję nad takimi kwestiami jak:

  1. Kulturowe a/i kulturoznawcze sposoby definiowania terytorium, władzy i praw
  2. Kultury w ruchu a ruchy kulturowe
  3. Kulturowe wymiary uchodźstwa – obrazy medialne, dyskursy publiczne i stanowiska badawcze
  4. Ruchy nacjonalistyczne a re-tradycjonalizacja narodu jako wspólnoty wyobrażonej
  5. Refleksja teoretyczno-kulturowa w sytuacji wyzwań migracyjnych, ekonomicznych i globalnych problemów ekologicznych
  6. Migracje pojęć, wyobrażeń, zasobów i ludzi
  7. Wpływ mediów na wspólnoty i tożsamości kulturowe
  8. De-nacjonalizacja teorii i de-terytorializacja sztuki
  9. Mechanizmy przekładu kulturowego, zmiany paradygmatycznej, instytucjonalnych rekonfiguracji praktyki i teorii.

Organizatorzy

Rada Programowa

prof. dr hab. Ewa Kosowska – prezes PTK

prof. UwB dr hab. Alicja Kisielewska

dr hab. Iwona Kurz

prof. UJ dr hab. Tomasz Majewski

prof. UJ dr hab. Małgorzata Radkiewicz

prof. dr hab. Ewa Rewers

prof. UAM dr hab. Jacek Sójka

dr hab. Dorota Wolska

prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

Komitet organizacyjny

sekretarz: dr hab. Joanna Ostrowska
dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska
dr Małgorzata Jankowska
dr Magdalena Kamińska

Piotr Kędziora

dr Rafał Koschany

dr Katarzyna Machtyl

dr hab. prof. UAM Marianna Michałowska

dr Agata Skórzyńska

dr Tomasz Żaglewski

dr Jacek Zydorowicz

Patronat

Partnerzy